เมนูหลัก
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา


ปณิธาน/ปรัชญา/วิสัยทัษ์/พันธกิจหน่วยวิทยบริการ

  ปณิธาน 

  "ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤัสถ์"

  ปรัชญาหน่วยวิทยบริการ

  "จัดการ การศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม"

  วิสัยทัศน์หน่วยวิทยบริการ

   "มุ่งพัฒนาหน่วยวิทยบริการให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา โดยจัดการศึกษาพัฒนาองค์ความรู้   บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน"

    พันธกิจหน่วยวิทยบริการ

    "หน่วยวิทยบริการ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มุ่งปฏิบัติภารกิจหลักที่สำคัญ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล โดยจัดการเรียนการสอน ในลักษณะของการนำความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ ให้เกิดองค์ความรู้ที่นำไปสู่การพัฒนาจิตใจและสังคม โดยมีพันธกิจที่สำคัญ ๕ ด้าน ดังนี้"

      ๑.)มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ด้าน คุณธรรม จริยธรรม มี มนุษย์สัมพันธ์ และความรับผิดชอบ รวมทั้งการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล เพื่ิอให้สามารถปกิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      ๒.)มุ่งส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้าวิจัยด้านพระพุทธศาสนา เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างเครือข่ายร่วมกับองค์กรและสถาบันต่างๆ เพื่อสร้างบุคลากรทางการวิจัยให้เป็นมาตรฐานสากล

      ๓.)มุ่งส่งเน้นบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแบบสหวิทยาการ รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้และให้ความร่วมมืออันดีกับสังคม

      ๔.)มุ่งส่งเสริมการศึกษาและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรม การมีส่วนร่วมในการดำรงความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยการอยู่ร่วมกันอย่างมีเอกลักษณ์และศักดิศรี เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นแก่บุคคล องค์กรและสังคม

      ๕.)ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร กฏระเบียบ และการบริหาร เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทันสมัยโดยยึดหลักการบริหารจัดการ อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล