หน้าแรก
เมนูหลัก


ประวัติหน่วยวิทยบริการ

 หน่วยวิทยบริการฯ เดิมมีฐานะเป็นโครงการขยายห้องเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์  (ป.บส.) ตั้งอยู่ที่วัดโคกพลู ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก ตามมติของ  สภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๔๘  เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์  มีพระสังฆาธิการ และครูสอนพระปริยัติธรรม เข้ารับการศึกษา จำนวน ๓๔ รูป  เนื่องจากวัดโคกพลู มีโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา และได้จัดการศึกษาโรงเรียนการกุศลของวัด คณะสงฆ์จังหวัดตาก จึงมีมติเห็นชอบให้มาดำเนินการจัดการศึกษา ณ วัดท่านา  ตำบลหนองบัวใต้  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก                                                                                                                                                   

พ.ศ. ๒๕๕๑  สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๗  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ที่ประชุมมีมติให้เปิดหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ณ วัดท่านา ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตาก และอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธปีการศึกษา ๒๕๕๑                                                                                                   

พ.ศ. ๒๕๕๑มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศเรื่อง เปิดหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ วัดท่านา ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตาก ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศเรื่อง อนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ปีการศึกษา ๒๕๕๑                                                                                                 

พ.ศ. ๒๕๕๒  สภามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๒  เมื่อวันที่  ๒๖  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ประชุมมีมติให้เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ ปีการศึกษา ๒๕๕๒                                     

พ.ศ. ๒๕๕๒  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศเรื่อง อนุมัติเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ (สำหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์) ณ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒                                                                                       

พ.ศ. ๒๕๕๒  วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒  ประกอบพิธีเปิดหน่วยวิทยบริการอย่างเป็นทางการ โดยมีพระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีและกำหนด วันที่ กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันทำบุญครบรอบวันเปิดหน่วยวิทยบริการฯ                                                                                                                                                                                         

พ.ศ. ๒๕๕๕  สภามหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่๒/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๒๘  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติให้เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย หลักสูตร ปี (สำหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์)  ปีการศึกษา ๒๕๕๕                                                                                                                                                                               

พ.ศ. ๒๕๕๕  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศเรื่อง อนุมัติเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย หลักสูตร ๕ ปี (สำหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์)  ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕                                                                                   

พ.ศ. ๒๕๕๕  สภามหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๒๔  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติให้เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (สำหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์)  ปีการศึกษา ๒๕๕๕             

พ.ศ. ๒๕๕๕  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศเรื่อง อนุมัติเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (สำหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์)  ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕                                                                                                

พ.ศ. ๒๕๕๑  สภาวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่๕/๒๕๕๕ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติให้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ณ วัดอรัญเขต อำเภอแม่สอด