หน้าแรก
เมนูหลัก


 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัตตั้งวิทยาลัยสงฆ์ตาก
ข้อกำหนดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บทความ & บทความทางวิชาการ

การบริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมมาภิบาล
พระมหาจักรพันธ์ จกฺกวโร
การบริหารการพัฒนาบนพื้นฐานของการเปลียนแปลง
อำนาจทาปิน
กฏหมายกับคุณธรรมจริยธรรม
ดร. วีระ จุฑาคุปต์
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคโลกาภิวัฒน์
นายอำนาจ สาเขต์
การบริหารจัดการตามแนวพระพุทธศาสนา
พระครูวินัยธร ปญญา ปญฺญาวโร
ภาวะผู้นำเชิงพุทธกับการพัฒนาสังคมไทย
นายสุขสันต์ เขียวพลอย
ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์
นายสุขสันต์ เขียวพลอย
การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนยุค 4.0
พระอธิการเฉลย ฉนฺทโก
การจัดการพัฒนาวัดในยุคThailand 4.0
พระครุโกวิทบุญเขต
ประสิทธิภาพในการบริหารยุคใหม่
นายสุขสันต์ เขียวพลอย