เมนูหลัก
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา


บุคลากร

    
 

 พระครูโกวิทบุญเขต  ผู้อำนวยการหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดท่านา จังหวัดตาก

 

 นายอำนาจ  ทาปิน  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

  

 นายอำนาจ  สาเขตร์  ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

 ดร.วีระ  จุฑาคุปต์  หัวหน้าฝ่ายนิติกร,หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

  

พระมหาจักรพันธ์  จกฺกวโร  รักษาการฝ่ายวางแผนและวิชาการ

 

 นายบุญเตือน  ทรัพย์เพชร  หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิต,หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  

นางสุภวรรณ  จันทร์พวง  นักวิชาการการเงิน

   

 นางสาวณัฐชยา  วงษา  นักวิชาการบัญชี

   

 นางทัศนีย์ เนื่องดัด  นักวิชาการพัสดุ 

 

 นางสาวพนมพร  เมฆพัฒน์  นักวิชาการศึกษา

 

พระกำทอน  สุธมฺโม  บรรณารักษ์

 

พระเจริญ ปญฺญาวชิโร นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางออน ขำศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการ