เมนูหลัก
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา


โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑

  กำหนดการโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑  เพื่อให้การปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิตหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดท่านา จังหวัดตาก ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยฯ

      อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปิดหน่วยวิทยบริการ (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๙ และข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงออกประกาศให้นิสิตเข้าฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่  ๑ – ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ วัดท่านา ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตาก และกำหนดให้นิสิตปฏิบัติ ดังนี้

๑. โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑