เมนูหลัก
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา


ประกาศ รับสมัคนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

    เพื่อให้การรับสมัครนิสิตใหม่ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดท่านา จังหวัดตาก ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย

          อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปิดหน่วยวิทยบริการ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงประกาศการรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้

 ๑  ประกาศ กำหนดการรับสมัครนิสิต เพื่อเข้าศึกษาใน ระดับปริญญาตรีใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

 ๒  ประกาศ กำหนดการรับสมัครนิสิต เพื่อเข้าศึกษาใน ระดับปริญญาตรีระบบรับรองตรง (โควตา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑