เมนูหลัก
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา


คำสั่ง-แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐

เพื่อให้การจัดการศึกษาหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ,สาขาวิชารัฐประศาสนาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วัดท่านา จังหวัดตาก ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย

ในการนี้ จึงขออนุมัติลงนามคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ,สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

คำสั่ง - แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐