เมนูหลัก
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา


ประกาศ ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑

 เพื่อให้การจัดการศึกษา ปีการศึกษา ภาค  ๑/๒๕๖๑ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วัดท่านา จังหวัดตาก ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ

    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับที่ ๓ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๑ และข้อ ๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปิดหน่วยวิทยบริการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงกำหนดปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑  ดังต่อไปนี้

  ๑. ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑

  ๒. ตารางการศึกษา ภาคการศึกษาที ๑/๒๕๖๑