เมนูหลัก
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา


ความได้เปรียบทางการแข่งขัน/การพัฒนาคุณภาพ

โดย มหาอำนาจ ทาปิน

 • ความได้เปรียบทางการแข่งขัน (advantage competitive)

คำว่า “การได้เปรียบทางการแข่งขัน” (advantage competitive) อาจให้ความหมายได้ว่า หมายถึง  “สิ่งที่ทำให้องค์การมีความแตกต่างจากผู้อื่น นั้นคือข้อได้เปรียบที่เด่นชัด”ข้อได้เปรียบนี้อาจอยู่ในรูปของขีดความสามารถขององค์การ ซึ่งองค์การสามารถทำได้ในขณะที่ผู้อื่นทำไม่ได้               หรือองค์การสามารถทำได้ดีกว่า หรือข้อได้เปรียบอาจเกิดจากสินทรัพย์หรือทรัพยากรบางอย่างที่องค์การมี ซึ่งองค์การอื่นไม่มี ข้อได้เปรียบทางการแข่งขันจึงเป็นแนวความคิดหลัก (Key concept) ในการบริหารเชิงกลยุทธ์

ลองตั้งคำถามกับตนเองดูว่า อะไรทำให้องค์การบางอย่างประสบความสำเร็จมากกว่าองค์การอื่น ทำไมทีมฟุตบอลบางทีมมักประสบความสำเร็จได้แชมป์เสมอ ทำไมมหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือคณะวิชาบางคณะ จึงมีนักเรียนนักศึกษาลงทะเบียนเข้าเรียนเพิ่มขึ้นตลอดทุกปี เพราะทุกองค์การต่างมีทรัพยากรบริหาร (administrative resources) และระบบการทำงาน (work system) เท่าที่การประกอบการพึงมีไม่แตกต่างกันมากนัก แต่ทว่าทุกองค์การจะไม่สามารถที่จะนำทรัพยากรบริหารมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และพัฒนาเป็นความสามารถหลัก (Core competencies) เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ไม่เท่าเทียมกัน

การสร้างความได้เปรียบนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกๆองค์การจะต้องระลึกอยู่เสมอและจะต้องเป็นการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันแบบยั่งยืน (sustainable competitive advantage) องค์การนั้นๆจึงจะประสบความสำเร็จ การสร้างความได้เปรียบ อาจทำได้ด้วยการสร้างความแตกต่างในสินค้าและบริการให้มากขึ้น โดยการสร้างภาพลักษณ์และเอกลักษณ์ให้เกิดขึ้นกับสินค้าและบริการนั้นๆขององค์การให้ปรากฏในสายตาของผู้บริโภคอีกประการหนึ่งทีมีความสำคัญกับการสร้างความได้เปรียบให้กับองค์การ คือ การตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

 • การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วย TQM (TQM as a competitive advantage)

งค์การต่างๆในปัจจุบัน นิยมใช้แนวความคิด “การบริหารจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์การ” (total quality management : TQM) มาใช้ในการบริหารงาน อันเป็นความพยามอย่างหนึ่งขององค์การที่จะยกระดับตนเองให้แตกต่างหรือเหนือกว่าคู่แข่งขัน TQM เป็นการบริหารที่มุ่งเน้นด้านคุณภาพ และการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 • ปรัชญาของ TQM (TQM philosophy)

 • (W.Edwards Deming) (Hill and jones,๑๙๙๘:๑๖๐)
 1. เมื่อคุณภาพของสินค้าและบริการ ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น ย่อมหมายถึงว่า ต้นทุนจะลดน้อยลง เนื่องจากการทำงานซ้ำๆลดน้อยลง ความผิดพลาดลดน้อยลง
 2. ผลลัพธ์ที่เกิด (จากข้อ 1) ก็จะดีขึ้นด้วย
 3. เมื่อคุณภาพของสินค้าและบริการดีขึ้น จะช่วยให้องค์การสามารถปรับราคาสูงขึ้นได้
 4. การเพิ่มขึ้นของราคา ก็นำไปสู่ความสามารถในการทำกำไร ซึ่งจะช่วยให้องค์การดำรงอยู่ได้
 5. องค์การสามารถสร้างงานต่างๆ ได้เพิ่มมากขึ้นด้วย

 • (J.M.juran and Kaoru Ishikawa) (Bartol and Martin,๑๙๙๘:๕๔๗)
 1. การสร้างผลงานที่มีคุณภาพสูงจะเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าผลงานที่มีคุณภาพต่ำ
 2. โดยธรรมชาติแล้วพนักงานทุกคนจะพยามปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้นเสมอ ตราบใดที่พวกเขาได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสม
 3. การปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้นอย่างจริงจัง ต้องอาศัยความพยามของหน้าที่หลายฝ่ายร่วมกัน
 4. การปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้น ต้องอาศัยความมุ่งมั่นทุ่มเทอย่างแท้จริงของผู้บริหารระดับสูง
 • (Philip Crosby) (Schermerhorn,๒๐๐๒:๔๕)
 1. คุณภาพ หมายถึง ความสามารถทำให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ดังนั้น คนงานทุกคนจำเป็นจะต้องรู้อย่างแท้จริงว่า สิ่งที่เป็นมาตรฐานของการปฏิบัติที่พวกเขาต้องการที่จะให้ได้นั้น คืออะไร
 2. คุณภาพมาจากการป้องกันข้อบกพร้องไม่ให้เกิดขึ้น ไม่ใช่การแก้ไขข้อบกพร่อง ดังนั้น ความเป็นผู้นำ การฝึกอบรม และระเบียบวินัย จำเป็นต้องใช้เพื่อป้องกันข้อบกพร่องมิให้เกิดขึ้นแต่เริ่มต้น
 3. คุณภาพที่นำมาใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงาน จะต้องหมายความว่างานที่ปราศจากข้อบกพร่อง ดังนั้นมาตรฐานคุณภาพที่รับได้ก็มีเพียงอย่างเดียว คือ ผลงานที่สมบูรณ์
 4. คุณภาพช่วยทำให้ประหยัดเงิน ดังนั้นการทำสิ่งต่างๆให้ถูกต้องเหมาะสมตั้งแต่แรก จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการแก้ไขผลงานที่ไม่ดี

(บรรณานุกรม การจัดการเชิงกลยุทธ์ : รองศาสตราจารย์พิบูล ทีปะปาล)

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน