เมนูหลัก
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา


 คลิ๊ก

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รับสมัคนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ฝ่ายวางแผนและวิชาการ
คำสั่ง-แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐
ฝ่ายวางแผนและวืชาการ
ประกาศ ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑
ฝ่ายวางแผนและวิชาการ

โครงการ/กิจกรรม

โครงการระดมทุนเพื่อจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษา
ฝ่ายวางแผนและวิชาการ
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ฝ่ายกิจการนิสิต

บทความ & บทความทางวิชาการ

การบริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมมาภิบาล
พระมหาจักรพันธ์ จกฺกวโร
การบริหารการพัฒนาบนพื้นฐานของการเปลียนแปลง
อำนาจทาปิน
กฏหมายกับคุณธรรมจริยธรรม
ดร. วีระ จุฑาคุปต์
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคโลกาภิวัฒน์
นายอำนาจ สาเขต์
การบริหารจัดการตามแนวพระพุทธศาสนา
พระครูวินัยธร ปญญา ปญฺญาวโร
ภาวะผู้นำเชิงพุทธกับการพัฒนาสังคมไทย
นายสุขสันต์ เขียวพลอย
ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์
นายสุขสันต์ เขียวพลอย
การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนยุค 4.0
พระอธิการเฉลย ฉนฺทโก
การจัดการพัฒนาวัดในยุคThailand 4.0
พระครุโกวิทบุญเขต
ประสิทธิภาพในการบริหารยุคใหม่
นายสุขสันต์ เขียวพลอย